KOMISONI ‘O E SITEITI UASINGATONI KI HE
NGAAHI NGAUE FEKAU’AKI MO E KAU ‘ESIA PASIFIKI NOFO ‘AMELIKA
FAKALELEI’I ‘A E MO’UI E KAKAI ‘ESIA PASIFIKI NOFO ‘AMELIKA

Ko e komisoni koia ‘a e kakai ‘Esia Pasifiki nofo ‘Amelika ko ha kautaha fakasiteiti ia ‘oku ‘iai ‘enau poate fale’i mo ha kau komisiona ‘e toko 12, ‘a ia kuo fakafatongia’i ‘e he kovana, ke hoko ko ha le’o ma’a e ngaahi komiunitii ‘o e kakai ‘Esia Pasifiki nofo ‘Amelika ‘o Uasingatoni.

KO HOMAU FATONGIA

Ko homau misiona ke fakalakalaka kimu’a ‘a e mo’ui ‘a e kakai ‘Esia Pasifiki nofo ‘Amelika ‘i he Siteiti Uasingatoni. ‘Oku mau ngaue fakataha mo e ngaahi komiunitii pea mo e kau taki ‘o e siteiti ke tali ki ha ngaahi me’a ‘oku fai kiai ha hoha’a pea mo ‘omi foki ha ngaahi liliu ‘oku fakatupulaki pea mo ha ngaahi solova’anga koi a ‘oku tolonga. Ko ‘emau kau ngaue mo e kau komisiona, ‘oku nau:

 • Fakapapau’i ‘oku fanongoa ‘a e le’o ‘o e ngaahi komiunitii ‘i he pule’anga fakasiteiti.
 • Fakaha ki he komiunitii ‘a e ngaahi lao mo e ngaahi tu’utu’uni ‘e uesia ai ‘a e lelei ‘o ‘enau tu’unga mo’ui.
 • Hoko ko e fale’i ki he ngaahi lao mo e ngaahi sevesi ‘oku ne tokonia ‘a e ngaahi fiema’u makehe fakafo’ituitui ‘a hotau ngaahi komiunitii.

NGAAHI ‘ELIA ‘OKU FAKAMAMAFA KI AI ‘A E TOKANGA

 • Ngaahi totonu fakasivile & fakamaau totonu: Hoko ko e fale’i fekau’aki mo e tu’unga tatau fakaematakali pea mo e ngaahi totonu fakasivile, kau kiai ‘a e fakamaau totonu ki he kau hiki fonua fo’ou mo e kau kumi hufanga.
 • Ako: Fa’ufa’u ha ngaahi founga ke fakapapau’i ‘oku ‘ataa ki he longa’i fanau kotoa pe ‘a e faingamalie ke nau ma’u ha ako ‘oku matu’aki lelei ‘a ia ‘e malava ai ‘a ‘enau mahu’inga’ia ko ia ‘i he kehekehe fakamatakali mo e fefaka’apa’apa’aki.
 • Ngaahi sevesi ki he Mo’uilelei & Fa’ahinga ‘o e Tangata: Tu’uaki ‘a e ngaahi founga ngaue ke fakalelei’i ’aki ‘a hono malava ko ia ke ma’u ‘a e ngaahi sevesi ki he mo’uilelei mo e fakasosiale, ‘a ia ‘oku matu’aki lelei, faka’atu’i, pea toe tuha mo taau mo e ‘ulungaanga fakafonua foki.
 • Fakalakalaka Faka’ekonomika: Fakalahi ‘a e ngaahi faingamalie ke kau atu ki he mala’e ‘o e pisinisi mo e ngaue’anga.

KAU KOMISIONA

‘Oku fakata’u tolu ‘a e fua fatongia ‘a e kau komisiona, pea ‘oku nau kau atu ki ha fakataha ‘e nima ‘a e komisoni ‘ihe ta’u taki taha. ‘Oku nau fokotu’u ha vaa fengaue’aki mo ‘enau komiunitii pea mo fekumi ki ha ngaahi founga fakalelei ngaue ‘aki ha’a nau tataki ha ngaahi fakataha fakakomiunitii, tokoni’i ha ngaahi fa’ahi poupou, kau ‘i ha ngaahi komiti, vakai’i vaofi ange ‘a e ngaahi me’a ‘oku fai ki ai ha hoha’a, pea mo fale’i ‘a e kau faitu’utu’uni.

KO HOMAU HISITOLIA

Kuo fekuki e kakai ‘Esia Pasifi ki nofo ‘Amelika mo e fakamaakehekehe he hisitolia koia ‘o hotau siteiti mo e pule’anga, pea ‘oku nau kei fehangahangai pe mo e tukia’anga ‘o e ‘ikai malava ko ia ke nau ma’u ‘a e ngaahi sevesi ‘a e pule’anga. ‘I hono fokotu’u e kautaha ni ‘i he 1972 ‘e ha kau taki ngaue fakakomiunitii pea mo hono fakahoko ko ia koe lao ‘e he Fale Alea ‘i he 1974, kuo ngaue ‘osikiavelenga ‘a e CAPAA ke fakalele’i’i ‘a e fale’i, ako fakakomiunitii, polokalama tokoni, mo ha ngaahi fengaue’aki fakataha foki ke tokoni’i hotau ngaahi komiunitii.

FOUNGA KE KAU MAI

 • Fakataha mo ha komisiona ke alea’i ‘a e ngaahi me’a ‘oku fai ki ai ha hoha’a.
 • Kau ki ha fakataha ‘a e poate komisoni.
 • Tohi kole ke hoko ko ha tokotaha komisiona.
 • Hiki ho’o ‘imeili ‘i he ‘emau uepisaiti ke ma’u ‘emau ngaahi ongoongo.