ỦY BAN SỰ VỤ NGƯỜI MỸ GỐC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
BANG WASHINGTON
CẢI THIỆN CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI MỸ GỐC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Ủy Ban Sự Vụ Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương là một cơ quan thuộc tiểu bang có ban tư vấn gồm 12 ủy viên do thống đốc chỉ định, là tiếng nói cho cộng đồng người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương đa dạng tại Washington.

VAI TRÒ CỦA CHÚNG TÔI

Sứ mệnh của chúng tôi là cải thiện cuộc sống của Người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương tại Tiểu Bang Washington. Chúng tôi phối hợp làm việc với các cộng đồng và những người lãnh đạo của tiểu bang để phản hồi với những quan ngại và thực hiện sự thay đổi tích cực cũng như những giải pháp lâu dài. Nhân viên và ủy viên của chúng tôi:

 • Đảm bảo tiếng nói của cộng đồng được lắng nghe trong cơ quan chính quyền tiểu bang.
 • Thông báo đến các cộng đồng về luật pháp và các chính sách ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ.
 • Ủng hộ các chính sách và dịch vụ hỗ trợ nhu cầu đặc biệt của các cộng đồng chúng ta.

CÁC PHẠM VI TRỌNG TÂM

 • Quyền công dân & công lý: Ủng hộ tính bình đẳng chủng tộc và quyền công dân, bao gồm công lý dành cho người nhập cư và người tị nạn.
 • Giáo dục: Triển khai các chiến lược để đảm bảo rằng mỗi trẻ em đều được tiếp cận một nền giáo dục có chất lượng, đánh giá cao sự đa dạng và tôn trọng lẫn nhau.
 • Các dịch vụ y tế & nhân sinh: Thúc đẩy các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế & xã hội có chất lượng, giá rẻ, và thích hợp với văn hóa.
 • Phát triển kinh tế: Nâng cao khả năng tham gia làm chủ doanh nghiệp và lực lượng lao động.

ỦY VIÊN

Ủy viên phục vụ với nhiệm kỳ ba năm và tham dự năm cuộc họp ủy ban mỗi năm. Họ xây dựng các mối quan hệ trong cộng đồng của mình và làm việc để tìm kiếm các giải pháp bằng cách tổ chức các cuộc họp cộng đồng, hỗ trợ các liên minh, phục vụ trong các ủy ban, kiểm tra các vấn đề, và tư vấn cho người quyết định.

LỊCH SỬ CỦA CHÚNG TÔI

Người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương trải qua sự phân biệt đối xử trong toàn tiểu bang của chúng ta và lịch sử quốc gia cũng và vẫn đang đối diện với nhiều rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ của chính phủ. Được thành lập vào năm 1972 bởi các nhà hoạt động cộng đồng và được ban hành thành luật bởi Cơ Quan Lập Pháp vào năm 1974, CAPAA đã làm việc mẫn cán để cải thiện sự ủng hộ, giáo dục cộng đồng, tiếp cận, và phối hợp trong việc hỗ trợ các cộng đồng.

CÁCH THAM GIA

 • Gặp gỡ với một ủy viên để thảo luận vấn đề.
 • Tham dự cuộc họp ủy ban.
 • Nộp đơn xin phục vụ với tư cách là ủy viên.
 • Đăng ký nhận e-mail bản tin qua trang web của chúng tôi.